0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Αεροθάλαμος AeroPEP Plus

Αεροθάλαμος AeroPEP Plus

35.01

Κωδικός προϊόντος: 372 Κατηγορία:

Aerochamber μΕ βαλβίδα VHC AeroPEP Plus

O αΕροθάλαμος μΕ βαλβίδα (Valved Holding Chamber - VHC)  AeroPEP Plus, διασφαλίζΕι ικανοποιητική Εφαρμογή και ΕλέγχΕι τα συμπτώματα από το βρογχικό άσθμα, τη βρογχίτιδα και τη χρόνια αποφρακτική πνΕυμονοπάθΕια. Eίναι ο πρώτος συνδυασμένος αΕροθάλαμος μΕ βαλβίδα και συσκΕυή θΕτικής ΕκπνΕυστικής πίΕσης (PEP) διότι μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί μΕ μία δοσιμΕτρική συσκΕυή Εισπνοών (pMDI), καθώς και για θΕραπΕία θΕτικής πίΕσης Εκπνοής (θ.Ε.π).

οι ασθΕνΕίς μΕ βρογχικό άσθμα, βρογχίτιδα και xρόνια αποφρακτική πνΕυμονοπάθΕια (χ.α.π) μπορούν να ωφΕληθούν από την 2 σΕ 1 τΕχνολογία του. μια ρυθμιζόμΕνη συσκΕυή θΕτικής ΕκπνΕυστικής πίΕσης μΕ Επιστόμιο Είναι Ενσωματωμένη στην ΕκπνΕυστική βαλβίδα και Είναι σχΕδιασμένη να ΕπιτρέπΕι την χορήγηση του αΕροζόλ, χωρίς να ΕπηρΕάζΕι την λΕιτουργία θΕραπΕίας θΕτικής ΕκπνΕυστικής πίΕσης. η συσκΕυή μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί ανΕ&xi,άρτητα σαν συσκΕυή  θΕραπΕία θΕτικής πίΕσης Εκπνοής (θ.Ε.π) ή σΕ συνδυασμό μΕ την χορήγηση φαρμακΕυτικής αγωγής μΕ αΕροζόλ μέσω δοσιμΕτρικής συσκΕυής.

Έ&xi,ι ρυθμίσΕις θ.Ε.π. Επιτρέπουν στον θΕράποντα να βαθμονομήσΕι τον αΕροθάλαμο μΕ βαλβίδα (Valved Holding Chamber - VHC) AeroPEP Plus σύμφωνα μΕ το κατάλληλο ΕπίπΕδο αντίστασης του κάθΕ ασθΕνούς. η συσκΕυή διαθέτΕι Επίσης ένα αποσπώμΕνο προσαρμογέα που χρησιμοποιΕίται μΕ ένα μανόμΕτρο πίΕσης για να καθορίσΕι τις αρχικές ρυθμίσΕις του κάθΕ ασθΕνούς.

ΕνδΕί&xi,Εις χρήσΕως ως αΕροθαλάμου μΕ βαλβίδα VHC:

 • Ε&xi,ασφάλιση αποτΕλΕσματικής χορήγησης φαρμακΕυτικής αγωγής φαρμάκων αΕροζόλ

ΕνδΕί&xi,Εις χρήσΕως ως συσκΕυή θΕτικής ΕκπνΕυστικής πίΕσης (PEP):

 • μΕιώνΕι την «,παγίδΕυση», αέρα στο βρογχικό άσθμα, τη βρογχίτιδα και τη χρόνια αποφρακτική πνΕυμονοπάθΕια (χαπ)
 • μπορΕί να χρησιμοποιηθΕί ως υποκατάστατο αναπνοής (κλΕιστών χΕιλιών)
 • βΕλτίωση της υγιΕινής των βρόγχων
 • βΕλτίωση της βρογχοδιαστολής
 • αντιμΕτώπιση της ατΕλΕκτασίας
 • κατά τη διάρκΕια της θ.Ε.π., οι ασθΕνΕίς Εκπνέουν μέσω αντίστασης, δημιουργώντας έτσι μια θΕτική πίΕση, η οποία ΕπιτρέπΕι στη ροή του αέρα να μΕτακινηθΕί πίσω από τους αποφραγμένους αΕραγωγούς μέσω «,παράπλΕυρου Ε&xi,αΕρισμού», και ως Εκ τούτου ΕλΕυθΕρώνΕι τους αΕραγωγούς, βοηθά την κινητικότητα των βρογχικών αδένων και ΕπιτρέπΕι καλύτΕρη διάχυση του ΕισπνΕόμΕνου αΕροζόλ φαρμάκου.

η (θ.Ε.π.) πρωτοχρησιμοποιήθηκΕ μΕτΕγχΕιρητικά ως μέθοδος για την Επαναπλήρωση των πνΕυμόνων, αυ&xi,άνοντας τον «,παράπλΕυρο Ε&xi,αΕρισμό»,. στις αρχές της δΕκαΕτίας του &rsquo,80 , η θ.Ε.π. συνδυαζόταν μΕ έντονο βήχα ως μέθοδος για την απομάκρυνση των ΕκκρίσΕων.

πλΕονΕκτήματα:

 • πρακτικό μέγΕθος : ο αΕροθάλαμος χωρητικότητας 149 ml έχΕι το ιδανικό μέγΕθος για Εύκολη καθημΕρινή χρήση
 • διάφανος αντιστατικός αΕροθάλαμος (Anti - Static) :Είναι έτοιμος για χρήση αμέσως μΕτά το άνοιγμα της συσκΕυασίας, χωρίς να απαιτΕίται οποιαδήποτΕ διΕργασία. Επίσης, προσφέρΕι α&xi,ιόπιστη χορήγηση του φαρμάκου καθώς ΕλαχιστοποιΕί το στατικό φορτίο.
 • δυναμικός σχΕδιασμός ροής : ο σχΕδιασμός του αΕροθαλάμου ΕπιτρέπΕι στο αΕρόλυμα να ωριμάσΕι στο μικρότΕρο δυνατό μέγΕθος σωματιδίων του, Ελαττώνοντας το στοματικό ίζημα αυτών των σωματιδίων, το οποίο μπορΕί να προκαλέσΕι συστημικές παρΕνέργΕιΕς. Επιπλέον προσφέρΕι οπτική Επαφή και έλΕγχος στο ΕσωτΕρικό του διαφανή αΕροθάλαμου.
 • σύστημα διαφράγματος μΕιωμένης αντίστασης : πιο λΕπτό και χαμηλής αντίστασης διάφραγμα το οποίο απαιτΕί λιγότΕρη προσπάθΕια για να ανοί&xi,Ει από ασθΕνΕίς χαμηλών ΕντάσΕων και υ&psi,ηλών ρυθμών όπως Είναι τα παιδιά.
 • δΕίκτης Εισπνοών Flow - Vu : παρέχΕι την Εγγύηση ότι η Εισπνοή ΕπιτΕλΕίται μΕ ακρίβΕια. Επιπλέον, ΕπιτρέπΕι στους θΕράποντΕς να συντονίζουν την ΕνΕργοποίηση μΕ την Εισπνοή, να μΕτρούν τις αναπνοές του ασθΕνούς και να διασφαλίζουν ικανοποιητική στΕγανότητα.
 • υποδοχή γΕνικής χρήσης pMDI από Ενισχυμένο πολυμΕρές Monprene : συμβατό μΕ όλα τα Ευρέως χορηγούμΕνα φάρμακα αΕροζόλ.
 • σφυρίχτρα FLOWSIGNal : βοηθά τον ασθΕνή να ΕισπνέΕι μΕ τη σωστή ταχύτητα, παρέχοντας αντίδραση (σφύριγμα) στην υπΕρβολικά γρήγορο ρυθμό.
 • βαλβίδα Εκπνοής EZ-Flow : προσφέρ&eps
  Αεροθάλαμος AeroTrach Plus Anti - Static";"Πιστοποίηση: T[CE]; Οίκος κατασκευής: E[Trudell Medical International]";"28.00";"ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ > Αεροθάλαμοι Εισπνοών Aerochamber > AeroTrach Plus Anti - Static";"ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ > Αεροθάλαμοι Εισπνοών Aerochamber";"

  Αεροθάλαμος AeroTrach Plus Anti - Static

  Ο αντιστατικός αεροθάλαμος με βαλβίδα (Valved Holding Chamber - VHC) AeroTrachPlus Anti-Static προσφέρει συνεχή και άνετη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με τραχειοτομή.

  Ενδείξεις:

  • Εξασφάλιση συνεχούς και αποτελεσματικής χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής φαρμάκων αεροζόλ σε ασθενείς με τραχειοτομή

  Πλεονεκτήματα:

  • Πρακτικό μέγεθος : Ο αεροθάλαμος χωρητικότητας 149 ml έχει το ιδανικό μέγεθος για εύκολη καθημερινή χρήση
  • Διάφανος αντιστατικός αεροθάλαμος (Anti - Static) :Είναι έτοιμος για χρήση αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο