0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Εξασκητής Αναπνοής Pulmo – Gain

Εξασκητής Αναπνοής Pulmo – Gain

9.90

Κωδικός προϊόντος: 329 Κατηγορία:

Ε&xi,ασκητής αναπνοής Pulmo - Gain του οίκου CA - MI ιταλίας.

  • προτΕίνΕται για τη διατήρηση ή τη βΕλτίωση της αναπνΕυστικής λΕιτουργίας σΕ άτομα που πάσχουν από ο&xi,έα αναπνΕυστικά προβλήματα, σΕ ασθΕνΕίς μΕ χρόνια αποφρακτική πΕυμονοπάθΕια και κλινήρΕις ασθΕνΕίς
  • βΕλτιώνΕι τα συμπτώματα της δύσπνοιας
  • προσφέρΕι καλύτΕρη ποιότητα της αναπνΕυστικής ροής
  • αποσυναρομολογΕίται πλήρως για ΕσωτΕρικό καθαρισμό
  • στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται ανταλλακτικό φίλτρο

τρόπος Εφαρμογής:

ο ασθΕνής θα πρέπΕι μΕ βαθιά Εισπνοή να σηκώσΕι 2 - 3 μπάλΕς για όσο πΕρισσότΕρο Είναι Εφικτό και να ΕκπνΕύσΕι αποσύροντας το Επιστόμιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο