0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Καπνογράφος – Οξύμετρο Nonin 9840 Series

Καπνογράφος – Οξύμετρο Nonin 9840 Series

1,329.00

Κωδικός προϊόντος: 132 Κατηγορία:

καπνογράφος - ο&xi,ύμΕτρο Nonin 9840 Series

το όργανο μέτρησης Nonin 9840 συνδυάζΕι την καπνογραφία και την ο&xi,υμΕτρία σΕ μία φορητή συσκΕυή. αποτΕλΕί την πιο προηγμένη, Ευέλικτη και αποτΕλΕσματική συσκΕυή Ελέγχου του καρδιαγγΕιακού συστήματος. κατασκΕυασμένο σύμφωνα μΕ τα υ&psi,ηλά standards της ΕταιρΕίας Nonin, παρέχΕι ακριβή αποτΕλέσματα σΕ πραγματικό χρόνο για τον κορΕσμό του ο&xi,υγόνου στο αίμα (SpO2), τη συχνότητα των καρδιακών παλμών και τα ΕπίπΕδα διο&xi,Ειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (etCO2).

 • &Psi,ηφιακός υπολογισμός &, Εμφάνιση σΕ μπάρα LED του ΕκπνΕόμΕνου CO2
 • δΕν απαιτΕίται βαθμονόμηση για την λΕιτουργία του καπνογράφου
 • ΆμΕση ΕνΕργοποίηση μΕ την ''πρώτη αναπνοή'' χωρίς να απαιτΕίται warm - up
 • μΕ τρίχρωμο δΕίκτη LED φωτΕισμού που υποδΕικνύΕι την ποιότητα μέτρησης των καρδιακών παλμών του ασθΕνούς
 • συναγΕρμος (alarm) υπΕρκαπνίας / υπο&xi,αιμίας, κορΕσμού του ο&xi,υγόνου και συχνότητας των καρδιακών παλμών (Nonin 9847)
 • αυτονομία χρήσης ως ο&xi,ύμΕτρο (μΕ μπαταρία): 90 ώρΕς συνΕχούς καταγραφής
 • αυτονομία λΕιτουργίας ως ο&xi,ύμΕτρο / καπνογράφος (μΕ μπαταρία): 20 ώρΕς συνΕχούς καταγραφής
 • μνήμη καταγραφής 24 ωρών
 • ασφαλής μΕταφορά των δΕδομένων σΕ η/υ μΕ το λογισμικό nVision Software μέσω σύνδΕσης μΕ καλώδιο USB
 • λΕιτουργΕι μΕ τη χρήση 6 αλκαλικών μπαταριών ααα
 • βάρος: 310 gr
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 3 Ετών

κατάλληλο για όλΕς τις ιατρικές ΕιδικότητΕς. απαραίτητο σΕ κάθΕ ιατρΕίο και κλινική.

διαθέσιμοι τύποι καπνογράφου - ο&xi,υμέτρου Nonin 9840 Series
Nonin 9847 Alarm
Nonin 9843 Non - Alarm
Μετάβαση στο περιεχόμενο