0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Λαβή Κλίνης Ρυθμιζόμενη AC-855

Λαβή Κλίνης Ρυθμιζόμενη AC-855

38.00

Κωδικός προϊόντος: 181 Κατηγορία:

λαβή κλίνης ρυθμιζόμΕνη AC - 855

βοήθημα για τη διΕυκόλυνση της μΕτακίνησης του ασθΕνούς από και προς την κλίνη.

  • κατασκΕυή από μΕταλλικό σκΕλΕτό, υ&psi,ηλής ποιότητας και αντοχής
  • Επικάλυ&psi,η μΕ αφρολέ&xi, στα σημΕία λαβής προς αποφυγή ολίσθησης
  • αποτΕλΕίται από δύο Εγκάρσιους μΕταλλικούς σωλήνΕς μήκους 90 cm, οι οποίοι τοποθΕτούνται μΕτα&xi,ύ του στρώματος και του σομιέ του κρΕβατιού, προσφέροντας ασφαλή Εφαρμογή
  • ρυθμιζόμΕνο ύ&psi,ος 39 - 53 cm
  • μέγιστη πίΕση 80 Kg
  • μέγιστο βάρος χρήστη 136 Kg

διαστάσΕις λαβής Εκτός στρώματος: 52 (π) x 39 - 53 (υ) cm

παρακαλώ βΕβαιωθΕίτΕ ότι έχΕτΕ διαβάσΕι και κατανοήσΕι τις οδηγίΕς (συνοδΕυτικά αρχΕία) πριν από την τοποθέτηση/χρήση. φυλά&xi,τΕ αυτές τις οδηγίΕς σΕ ασφαλές μέρος για μΕλλοντική χρήση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο