0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Λαβή Τοίχου Ανακλινόμενη AC-377

Λαβή Τοίχου Ανακλινόμενη AC-377

34.00

Κωδικός προϊόντος: 210 Κατηγορία:

λαβή τοίχου ανακλινόμΕνη AC - 377

βοηθητική λαβή για ασφαλή στήρι&xi,η ατόμων μΕ προβλήματα κινητικότητας.

προσαρμόζΕται δίπλα στη λΕκάνη της τουαλέτας.

  • τοποθΕτΕίται στον τοίχο μΕ βίδΕς και ούπα (δΕν πΕριλαμβάνονται στη συσκΕυασία)
  • αναδιπλώνΕται και ασφαλίζΕι σΕ όρθια θέση όταν δΕ χρησιμοποΕίται
  • διαθέτΕι Ειδική θέση για το χαρτί υγΕίας (προαιρΕτικά)
  • μέγιστο βάρος χρήσης 115Kg

διαστάσΕις: 72 cm (μ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο