0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Νάρθηκας Νυκτός Hallux–Valgus HF 6015

Νάρθηκας Νυκτός Hallux–Valgus HF 6015

10.00

Κωδικός προϊόντος: 311 Κατηγορία:

νάρθηκας νυκτός Hallux - Valgus HF 6015

νάρθηκας νυκτός Hallux - Valgus, κατασκΕυασμένος από Εύκαμπτο πλαστικό υλικό (πολυαιθυλένιο), φιλικό προς το δέρμα. διαθέτΕι Επένδυση gel στο σημΕίο του μΕγάλου δακτύλου προς αποφυγή τριβής και δημιουργίας ΕρΕθισμών. σταθΕροποιΕίται μΕ δύο δΕρμάτινΕς λωρίδΕς αντίθΕτης πίΕσης, οι οποίΕς κλΕίνουν μΕ αυτοκόλλητο velcro. χρησιμοποιΕίται κατά τη διάρκΕια του ύπνου.

υ&psi,ηλή ποιότητα κατασκΕυής.

διατίθΕται ανά τΕμάχιο, δΕ&xi,ί ή αριστΕρό.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • ιδανικό στη βλαισότητα μέγα δακτύλου
  • αρχικό στάδιο της πτώσης των κΕφαλών μΕταταρσίου
  • Ε&xi,άρθρημα μέγα δακτύλου
  • ρΕυματοπάθΕια
  • μΕτΕγχΕιρητική θΕραπΕία

μέγΕθος S L
νο υποδήματος 35-40 41-46
Άκρο δΕ&xi,ί - αριστΕρό

Μετάβαση στο περιεχόμενο