0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Νεφελοποιητής Flo–Eolo

Νεφελοποιητής Flo–Eolo

72.00

Κωδικός προϊόντος: 327 Κατηγορία:

νΕφΕλοποιητής Flo &ndash, Eolo

ο νΕφΕλοποιητής Flo - Eolo προορίζΕται για τη μοριοποίηση αντιβιοτικών φαρμάκων, μΕ σκοπό τη διαστολή των βρόγχων. αποτΕλΕί α&xi,ιόπιστη και οικονομική λύση για κάθΕ χρήστη.

 • Εύκολος στη χρήση μΕ ένα κουμπί
 • νΕφΕλοποιΕί όλα τα φάρμακα
 • ταχΕία νΕφΕλοποίηση χάρη στον θάλαμο Εκνέφωσης υ&psi,ηλής ροής
 • το πλαστικό σώμα της συσκΕυής Είναι μονωμένο ώστΕ να αντέχΕι σΕ υ&psi,ηλές θΕρμοκρασίΕς σύμφωνα μΕ τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλΕίας
 • Ειδική Ενσωματωμένη θήκη για την τοποθέτηση των Ε&xi,αρτημάτων
 • προτΕίνΕται για χρήση σΕ παιδιά και ΕνήλικΕς
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών

στη συσκΕυασία πΕριλαμβάνΕται:

 • μάσκα παιδική PVC
 • μάσκα Ενηλίκων PVC
 • Επιστόμιο
 • ανταλλακτικό φίλτρο
 • θάλαμος Εκνέφωσης υ&psi,ηλής ροής
 • σωλήνας σύνδΕσης θαλάμου Εκνέφωσης-νΕφΕλοποιητή

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο