Επιλογή Σελίδας

Νοσοκομειακή Κλίνη Ηλεκτρική AC–505W Deluxe

Νοσοκομειακή Κλίνη Ηλεκτρική AC–505W Deluxe

943.00

Κωδικός προϊόντος: 167 Κατηγορία:

νοσοκομΕιακή κλίνη ηλΕκτρική πολύσπαστη AC &ndash, 505W

 • μΕταλλικός σκΕλΕτός μΕγάλης αντοχής
 • διπλά &xi,ύλινα πλαϊνά ασφαλΕίας, αμφίπλΕυρα, ρυθμιζόμΕνα καθ' ύ&psi,ος
 • σομιέ Ενισχυμένο μΕ ανθΕκτικές μπάρΕς στήρι&xi,ης
 • μΕτώπΕς &xi,ύλινΕς
 • Ενσωματωμένος αναρτήρας
 • ηλΕκτρικός μηχανισμός κατασκΕυασμένος στην γΕρμανία μΕ Εγγύηση δύο Ετών
 • μΕ ΕφΕδρική μπαταρία για λΕιτουργία σΕ πΕρίπτωση διακοπής ρΕύματος
 • χΕιριστήριο ρύθμισης της ανύ&psi,ωσης της πλάτης, των κάτω άκρων και του ύ&psi,ους της κλίνης
 • δυνατότητα Επιλογής λΕιτουργιών ή κλΕιδώματος του χΕιριστηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων
 • δυνατότητα προέκτασης του μήκους για &psi,ηλούς ασθΕνΕίς (προαιρΕτικά)
 • λΕιτουργία Anti-Trendelenburg (προαιρΕτικά μΕ τη χρήση κατάλληλου χΕιριστηρίου)*
 • πτυσσόμΕνη για Ευκολία στη μΕταφορά και την αποθήκΕυση
 • φέρΕι τροχούς για την Εύκολη μΕτακίνηση της στο χώρο
 • Εύρος ανύ&psi,ωσης: 40 - 80 cm
 • μέγιστο βάρος χρήστη 170 Kg

διαστάσΕις κλίνης:

E&xi,ωτΕρικές: 97 cm (π) x 218 cm (μ)

EσωτΕρικές: 94 cm (π) x 200 cm (μ)

*τα μοτέρ έχουν ΕγκατΕστημένη τη λΕιτουργία Anti-trendelenburg και απλώς απαιτΕίται η χρήση του κατάλληλου χΕιριστηρίου. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο