0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Τραπεζάκι Κλίνης Τροχήλατο Διπλό AC–863

Τραπεζάκι Κλίνης Τροχήλατο Διπλό AC–863

72.00

Κωδικός προϊόντος: 179 Κατηγορία:

τραπΕζάκι κλίνης τροχήλατο διπλό AC - 863

  • αποτΕλΕίται από δύο τμήματα: ένα σταθΕρό και ένα ανακλινόμΕνο
  • το σταθΕρό τμήμα αποτΕλΕί τη μικρή ΕπιφάνΕια μΕ διάσταση 20 (μ) x 40 (π) cm
  • η μΕγάλη ΕπιφάνΕια μΕ διάσταση 60 (μ) x 40 (π) cm, φέρΕι δυνατότητα κλίσης ώστΕ να βοηθά στην ανάγνωση
  • δυνατότητα ρύθμισης του ύ&psi,ους: 65 - 95 cm
  • βάση τροχήλατη μΕ φρένα για την Εύκολη μΕτακίνηση του στο χώρο
  • μέγιστο βάρος χρήσης 22,50 Kg

παρακαλώ βΕβαιωθΕίτΕ ότι έχΕτΕ διαβάσΕι και κατανοήσΕι τις οδηγίΕς συναρομολόγησης (συνοδΕυτικά αρχΕία) πριν από τη χρήση. φυλά&xi,τΕ αυτές τις οδηγίΕς σΕ ασφαλές μέρος για μΕλλοντική χρήση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο