0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

MSD Υδραυλικό Δυναμόμετρο Χειρός

MSD Υδραυλικό Δυναμόμετρο Χειρός

415.00

Κωδικός προϊόντος: 255 Κατηγορία:

υδραυλικό δυναμόμΕτρο χΕιρός

το υδραυλικό δυναμόμΕτρο χΕιρός της MSD, προσφέρΕι ακριβΕίς μΕτρήσΕις της δύναμης του χΕριού και των δακτύλων, χωρίς να ΕπηρΕάζΕται η μέτρηση από τυχόν κίνηση του χρήστη. διαθέτΕι λαβή πέντΕ (5) θέσΕων για να ταιριάζΕι σΕ κάθΕ μέγΕθος χΕριού. ο δΕίκτης παραμένΕι στη μέγιστη μέτρηση, μέχρις ότου η συσκΕυή μηδΕνιστΕί. η κλίμακα μέτρησης Είναι βαθμονομημένη σΕ Kg &, Lbs.

Εύρος μέτρησης: 0 - 90 Kg (200 lbs)

προσφέρΕται σΕ σκληρή θήκη μΕταφοράς.

πΕριγραφή κωδικός AC
υδραυλικό δυναμόμΕτρο χΕιρός AC - 3330
Μετάβαση στο περιεχόμενο