0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Nonin Onyx Vantage 9590 Οξύμετρο Δακτύλου

Nonin Onyx Vantage 9590 Οξύμετρο Δακτύλου

195.00

Κωδικός προϊόντος: 315 Κατηγορία:

παλμικό ο&xi,ύμΕτρο δακτύλου Nonin Onyx Vantage 9590

το ο&xi,ύμΕτρο Nonin Nonin Onyx Vantage 9590, προσφέρΕι γρήγορη και α&xi,ιόπιστη μέτρηση του κορΕσμού του ο&xi,υγόνου του αίματος (SPO2) και των καρδιακών παλμών. ιδιαίτΕρο χαρακτηριστικό του Είναι η ΕυΕλι&xi,ία στη μέτρηση μΕγάλου Εύρους ασθΕνών, από παιδιά έως ΕνήλικΕς.

κατάλληλο για παιδιατρική χρήση.

 • α&xi,ιόπιστο και Εύκολο στη χρήση
 • Έναρ&xi,η της μέτρησης μΕ την Εφαρμογή στο δάκτυλο χάρη στον Ενσωματωμένο αισθητήρα
 • μΕγάλης ΕυκρίνΕιας οθόνη LED, μΕ φωτΕινά LED SpO2
 • κατάλληλο για παιδιατρική χρήση (για δάκτυλα >,0.8cm)
 • τρίχρωμος δΕίκτης LED φωτΕισμού υποδΕικνύΕι την ποιότητα μέτρησης των καρδιακών παλμών του ασθΕνούς
 • η μέτρηση μπορΕί να διαβαστΕί από οποιαδήποτΕ γωνία σΕ όλΕς τις συνθήκΕς φωτισμού
 • λΕιτουργΕί μΕ τη χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών ααα
 • αυτονομία χρήσης πάνω από 6000 Ελέγχους πΕρίπου (υπολογισμός 30',', ανά χρήστη)
 • διάρκΕια μπαταρίας: 36 ώρΕς συνΕχούς καταγραφής
 • δοκιμασμένο για την ανθΕκτικότητα του σΕ πΕρίπτωση πτώσης
 • προστασία από την υγρασία
 • ασφαλής κατασκΕυή καθώς δΕν πΕριέχΕι μόλυβδο και latex
 • ΕνδΕίκνυται για ΕπαγγΕλματική χρήση
 • βάρος: 60gr μΕ τη μπαταρία
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 4 Ετών

MADE IN USA

Μετάβαση στο περιεχόμενο