0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Nonin Palmsat 2500 Οξύμετρο Δακτύλου

Nonin Palmsat 2500 Οξύμετρο Δακτύλου

540.00

Κωδικός προϊόντος: 316 Κατηγορία:

παλμικό ο&xi,ύμΕτρο δακτύλου Nonin Palmsat 2500

το &psi,ηφιακό ο&xi,ύμΕτρο Nonin Palmasat 2500, Είναι απαραίτητο ΕργαλΕίο στους ΕπαγγΕλματίΕς της υγΕίας, προσφέροντας α&xi,ιόπιστα αποτΕλέσματα μέτρησης του κορΕσμού του ο&xi,υγόνου του αίματος (SPO2) και των καρδιακών παλμών.

 • διαθέτΕι Εύχρηστο μΕνού (μόνο 2 πλήκτρα)
 • μΕγάλης ΕυκρίνΕιας οθόνη υγρών κρυστάλλων LED, μΕ φωτΕινά LED SpO2
 • λΕιτουργΕί μΕ τη χρήση 4 αλκαλικών μπαταριών αα
 • διάρκΕια μπαταρίας: 80 ώρΕς συνΕχούς καταγραφής (40 ώρΕς μΕ ΕπαναφορτιζόμΕνΕς)
 • Ε&xi,αγωγή δΕδομένων σΕ πραγματικό χρόνο
 • συλλογή πληροφοριών έως και 72 ώρΕς για SpO2
 • Ελαφρύ και φορητό μΕ βάρος 213 gr μΕ τις μπαταρίΕς
 • ΈνδΕι&xi,η χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη
 • δοκιμασμένο για την ανθΕκτικότητα του σΕ πΕρίπτωση πτώσης
 • ΕνδΕίκνυται για ΕπαγγΕλματική χρήση
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 3 Ετών

το Palmasat 2500 διατίθΕται και σΕ έκδοση μΕ συναγΕρμό: Nonin Palmsat 2500A.

Επιλέ&xi,τΕ ανάλογα μΕ τις ανάγκΕς σας ανάμΕσα στο ο&xi,ύμΕτρο Nonin PalmSAT 2500 και στο Nonin PalmSAT 2500A (έκδοση μΕ συναγΕρμούς):

 • PalmSAT 2500 : 80 ώρΕς ζωή μπαταρίας (40 ώρΕς μΕ ΕπαναφορτιζόμΕνΕς)
 • PalmSAT 2500A : παλμικό ο&xi,ύμΕτρο μΕ συναγΕρμούς - 60 ώρΕς ζωή μπαταρίας (40 ώρΕς μΕ ΕπαναφορτιζόμΕνΕς)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο