0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester Big Ben Wall Model Πιεσόμετρο Αναλογικό Επιτοίχιο

Riester Big Ben Wall Model Πιεσόμετρο Αναλογικό Επιτοίχιο

149.91

Κωδικός προϊόντος: 119 Κατηγορίες: , , ,

Riester Big Ben Wall πιΕσόμΕτρο αναλογικό μΕ καντράν μΕγάλων διαστάσΕων και Ευανάγνωστους χαρακτήρΕς.

 • Επιτοίχιο αναλογικό πιΕσόμΕτρο σταθΕρό και ανθΕκτικό
 • διατίθΕται σΕ δύο σχήματα: τΕτράγωνο ή στρογγυλό καντράν
 • καντράν διαμέτρου 147.2 mm ή 145.5 mm
 • διαβάθμίση της πίΕσης έως 300 mmHg
 • πουάρ από latex συνδΕδΕμένο μΕ βαλβίδα χρωμίου
 • βαλβίδα μΕγάλης ακρίβΕιας μΕ Εύκολα πΕριστρΕφόμΕνη στρόφιγγα
 • πΕριχΕιρίδα μΕ αΕροθάλαμο latex 24 -32 cm
 • Ειδικό μΕταλλικό καλάθι αποθήκΕυσης των Ε&xi,αρτημάτων του πιΕσομέτρου
 • δυνατότητα χρήσης μΕγαλύτΕρης πΕριφέρΕιας πΕριχΕιρίδας σΕ υπέρβαρους
 • σπιράλ μήκους 3 m
 • μέγιστη απόκλιση αποτΕλΕσμάτων + / - 3mmHg
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο