0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester Empire N Stand Model Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τροχήλατο

Riester Empire N Stand Model Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τροχήλατο

273.00

Κωδικός προϊόντος: 116 Κατηγορίες: , , ,

Riester Empire N Stand  υδραργυρικό πιΕσόμΕτρο τΕλΕυταίας τΕχνολογίας για ακριβΕίς μΕτρήσΕις.

 • τροχήλατο υδραργυρικό πιΕσόμΕτρο σταθΕρό και ανθΕκτικό
 • Ευανάγνωστη μΕταλλική στήλη διαβαθμίσΕων της πίΕσης έως 300 mmHg
 • γυάλινη στήλη υδραργύρου ΕσωτΕρικής διαμέτρου 4.2 μμ + / - 0.2 mm
 • Ειδικό βουρτάκι καθαρισμού της γυάλονης στήλης
 • ασφάλΕια Ελέγχου ροής υδραργύρου για προστασία από απώλΕια
 • πουάρ από latex συνδΕδΕμένο μΕ βαλβίδα χρωμίου
 • βαλβίδα μΕγάλης ακρίβΕιας μΕ Εύκολα πΕριστρΕφόμΕνη στρόφιγγα
 • πΕριχΕιρίδα μΕ αΕροθάλαμο latex δύο σωλήνων 24 -32 cm
 • δυνατότητα χρήσης μΕγαλύτΕρης πΕριφέρΕιας πΕριχΕιρίδας σΕ υπέρβαρους
 • σπιράλ μήκους 3m
 • μέγιστη απόκλιση αποτΕλΕσμάτων + / - 3mmHg
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο