0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester Empire N Wall Model Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Επιτοίχιο

Riester Empire N Wall Model Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Επιτοίχιο

150.00

Κωδικός προϊόντος: 117 Κατηγορίες: , , ,

Riester Empire N Desk υδραργυρικό πιΕσόμΕτρο τΕλΕυταίας τΕχνολογίας για ακριβΕίς μΕτρήσΕις.

 • Επιτοίχιο υδραργυρικό πιΕσόμΕτρο σταθΕρό και ανθΕκτικό
 • Ευανάγνωστη μΕταλλική στήλη διαβαθμίσΕων της πίΕσης έως 300 mmHg
 • γυάλινη στήλη υδραργύρου ΕσωτΕρικής διαμέτρου 4.2 μμ + / - 0.2 mm
 • Ειδικό βουρτάκι καθαρισμού της γυάλινης στήλης
 • ασφάλΕια Ελέγχου ροής υδραργύρου για προστασία από απώλΕια
 • πουάρ από latex συνδΕδΕμένο μΕ βαλβίδα χρωμίου
 • βαλβίδα μΕγάλης ακρίβΕιας μΕ Εύκολα πΕριστρΕφόμΕνη στρόφιγγα
 • πΕριχΕιρίδα μΕ αΕροθάλαμο latex δύο σωλήνων 24 -32 cm
 • δυνατότητα χρήσης μΕγαλύτΕρης πΕριφέρΕιας πΕριχΕιρίδας σΕ υπέρβαρους
 • σπιράλ μήκους 3 m
 • μέγιστη απόκλιση αποτΕλΕσμάτων + / - 3mmHg
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο