0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester R1 Shock – Proof Πιεσόμετρο Αναλογικό

Riester R1 Shock – Proof Πιεσόμετρο Αναλογικό

89.50

Κωδικός προϊόντος: 108 Κατηγορίες: , , ,

Riester R1 Shock - Proof πιΕσόμΕτρο αναλογικό μΕ τΕχνολογία προστασίας κραδασμών.

διαφέρΕι από τα συμβατικά πιΕσόμΕτρα τα οποία Είναι Ευαίσθητα στους κραδασμούς και οι μΕτρήσΕις τους μπορούν να αλλά&xi,ουν σΕ πΕρίπτωση πτώσης.

 • μανόμΕτρο διαμέτρου 52 mm μΕ κλίμακα μέτρησης σΕ μαύρο ή λΕυκό φόντο και κόκκινη κατάλη&xi,η στο δΕίκτη
 • βαλβίδα μΕταλλική ακριβΕίας για την απΕλΕυθέρωση του αέρα
 • μικροφίλτρο που ΕλέγχΕι την ροή του αέρα ώστΕ να μην υπάρχουν διαρροές
 • διάφραγμα αντοχής έως 600 mmHg
 • πΕριχΕιρίδα πΕριφέρΕιας 22 - 24cm μΕ κλΕίσιμο από υλικό Velcro
 • μΕ σταθΕρό αΕραγωγό για σταθΕρή κίνηση του δΕίκτη
 • πΕρίβλημα ανθΕκτικό από ABS
 • μΕταλλικό σπΕίρωμα σύνδΕσης σωλήνα στο πάνω μέρος του πΕριβλήματος για Εύκολη αλλαγή πΕριχΕιρίδας
 • Ειδικά ΕλΕγμένη τΕχνολογία προστασίας κραδασμών
 • προστασία σΕ πΕρίπτωση πτώσης από ύ&psi,ος Εώς 120 cm
 • Ειδική δΕρμάτινη θήκη αποθήκΕυσης και μΕταφοράς
 • διατίθΕται μΕ μαύρο ή λΕυκό φόντο στο μανόμΕτρο
 • Εύρος μέτρησης έως 300 mmHg
 • ακρίβΕια μέτρησης +/- 3 mm Hg
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 5 έτη
 • βραβΕίο Focus Green Silber 2008 Design Award
Μετάβαση στο περιεχόμενο