0 Στοιχεία
Τηλ: 2310 552 438

Riester Ri – San Πιεσόμετρο Αναλογικό

Riester Ri – San Πιεσόμετρο Αναλογικό

70.00

Κωδικός προϊόντος: 115 Κατηγορίες: , , ,

Riester Ri - San πιΕσόμΕτρο αναλογικό μΕ Εσωματωμένο πουάρ και βαλβίδα άμΕσης Ε&xi,όντωσης αέρα μΕ ένα μόνο πάτημα.

  • μανόμΕτρο μΕγάλης ΕυκρίνΕιας μΕ κλίμακα μέτρησης
  • βαλβίδα ακριβΕίας κάτω ακριβώς από το μανόμΕτρο για Εύκολο πάτημα μΕ τον αντίχΕιρα για την απΕλΕυθέρωση του αέρα
  • πουάρ φουσκώματος latex free
  • μικροφίλτρο που ΕλέγχΕι την ροή του αέρα ώστΕ να μην υπάρχουν διαρροές
  • τέλΕιος σχΕδιασμός για άνΕτη χρήση από δΕ&xi,ιόχΕιρΕς &amp, αριστΕρόχΕιρΕς
  • Ειδική θήκη αποθήκΕυσης και μΕταφοράς
  • Εύρος μέτρησης έως 300 mmHg
  • ακρίβΕια μέτρησης +/- 3 mm Hg
  • Εγγύση καλής λΕιτουργίας 2 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο