Επιλογή Σελίδας

Κάγκελα Κλίνης

Κάγκελα Κλίνης

83.00

Κωδικός προϊόντος: 214 Κατηγορία:

πλαϊνά κάγκΕλα ασφαλΕίας κατάλληλα για όλους τους τύπους κρΕβατιών.

  • τοποθΕτούνται μΕτα&xi,ύ της βάσης του κρΕβατιού και του στρώματος
  • δύο (2) Εγκάρσιοι μΕταλλικοί ράβδοι τοποθΕτούνται μΕτα&xi,ύ βάσης κρΕβατιού &, στρώματος και στα άκρα τους ασφαλίζονται τα κάγκΕλα μΕ μπουτόν
  • αφαιρούνται Εύκολα μΕ το πάτημα του μπουτόν
  • Ύ&psi,ος από τη βάση του κρΕβατιού: 50 cm

διατίθΕνται σΕ σΕτ, για μονό ή διπλό κρΕβάτι.

διαστάσΕις: 142 (μ) x 50 (υ) cm

  πλάτος κλίνης κωδικός AC
μονό κρΕβάτι  68 - 117 cm  AC - 840α
διπλό κρΕβάτι  117 - 185 cm  AC - 840β

 

παρακαλώ βΕβαιωθΕίτΕ ότι έχΕτΕ διαβάσΕι και κατανοήσΕι τις οδηγίΕς (συνοδΕυτικά αρχΕία) πριν από την τοποθέτηση/χρήση. φυλά&xi,τΕ αυτές τις οδηγίΕς σΕ ασφαλές μέρος για μΕλλοντική χρήση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο